دستور العمل اجرایی گروه حسابرسی منتخب جهت رسیدگی به پرونده های بزرگ و مهم


نظر به اهمیت تحقق درآمد های مالیاتی تا پایان سال جاری و به منظور ارتقای کیفیت حسابرسی پرونده های بزرگ و مهم برای تحقق اهداف تعیین شده ، موارد ذیل را مقرر می دارد ؛

۱- اداره کل حسابرسی ویژه با هماهنگی و معرفی دادستان انتظامی مالیاتی ، بانک اطلاعات ماموران مالیاتی خبره و متخصص در امر حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی و حقیقی را در سطوح حسابرس ارشد مالیاتی ، رئیس گروه حسابرسی مالیاتی و حسابرس کل مالیاتی تشکیل داده تا برای انجام حسابرسی پرونده های بزرگ در سطح کشور و متناسب با وضعیت هر پرونده در قالب گروه های سه تا پنج نفره نسبت به -حسابرسی پرونده های مذکور اقدام نمایند .

۲- پرونده های بزرگ و مهم قابل حسابرسی در اجرای این دستور العمل با پیشنهاد اداره کل حسابرسی ویژه و تایید رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور انتخاب می شوند .

۳- حداقل دو نفر از اعضای گروه حسابرسی منتخب نباید در سه سال متوالی اخیر قبل از سال مورد رسیدگی سابقه حسابرسی به پرونده های مالیاتی که برای آن ها حکم حسابرسی صادر می شود ، داشته باشند .

۴- گروه حسابرسی منتخب ، در اجرای فرآیند حسابرسی موظف است ، کلیه منابع مختلف مالیاتی (از جمله مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ، حقوق ، تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده و جرائم موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم) را به صورت همزمان رسیدگی نماید .

۵- گروه حسابرسی منتخب ، موظف است ، مطابق برنامه زمان بندی ، با استناد به قوانین و مقررات موضوعه ، دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره و با رعایت اصول و استاندارد های حسابداری (مادامی که در مغایرت با احکام و قوانین مالیاتی نباشند) ضمن حسابرسی دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی و یا به دست آمده ، با تکمیل کاربرگ های حسابرسی (اصلی و فرعی) ابلاغی طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۵۰۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ و اصلاحات بعدی آن حسب مورد ، ترازنامه ، حساب سود (زیان) ، صورت درآمد و هزینه و یا خلاصه درآمد و هزینه ابرازی مودی و دیگر جدوال مندرج در اظهارنامه را با رعایت مقررات فصل نهم آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم و وفق ترتیبات مندرج در دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۵۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ رسیدگی نماید و نسبت به تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی و ثبت آن در سامانه یکپارچه مالیاتی اقدام و مراتب را منظور اظهارنظر و اخذ تایید به برای مسئول حوزه کاری حسابرسی (مدیر حسابرسی) ارسال نماید .

۶- ادراه کل حسابرسی ویژه ، مسئول هدایت ، هماهنگی و نظارت بر زمان بندی و حسن اجرای فرآیند حسابرسی پرونده های موضوع این دستورالعمل با هماهنگی ادارات کل ذی ربط می باشد .

۷- معاونت حقوقی و فنی مالیاتی مکلف است ، حداکثر ظرف ۷ روز کاری ، پاسخ لازم را به تمامی مکاتبات و ابهامات مطرح شده توسط مسئول گروه حسابرسی منتخب ارئه نماید .

۸- در اجرای بند (۸) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ، معاونت فناوری های مالیاتی موظف است با استفاده از داده ها و اطلاعات پایگاه های اطلاعاتی سازمان ، نسبت به شناسایی سیستمی مودیانی که معاملات (خرید یا فروش) آن ها با اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی (مودیان صوری) می باشد ، اقدام و فهرست آن برای بهره برداری ادارات کل امور مالیاتی در سامانه قرار دهد .

۹- معاونت فناوری های مالیاتی موظف است دسترسی لازم را برای اعضای گروه حسابرسی مالیاتی منتخب به پرونده مالیاتی مورد نظر ، در سامانه سنیم و سایر سامانه های مربوط فراهم آورد .

۱۰- معاونت فناوری های مالیاتی می بایست به منظور بررسی صورتحساب های خرید ارائه شده توسط مودیان مذکور ، امکان بررسی دو طرفه اطلاعات خرید و فروش و اصله طرف اول و طرف دوم (خریدار و فروشنده) و مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتنی و پرداختنی از طرفین معاملات را بر اساس اطلاعات را بر اساس اطلاعات موجود در سامانه صورت معاملات فصلی موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم به صورت گزارش (مطابق فرم نمونه ای که توسط دفتر حسابرسی مالیاتی تهیه خواهد شد) برای بهره برداری گروه حسابرسی منتخب در سامانه های عملیاتی الکترونیکی ذی ربط فراهم آورد .

۱۱- معاونت فناوری های مالیاتی موظف است ، ترتیبی اتخاذ نماید تا گزارش وضعیت حسابرسی پرونده بزرگ و مهم کل کشور در داشبورد مدیریتی سامانه یکپارچه مالیاتی درج و برای استخراج و پایش اقدامات انجام شده قابل بهره برداری باشد .

۱۲- در موارد اعتراض مودی به اوراق تشخیص یا مطالبه صادره و در اجرای ماده (۲۴۰) قانون مالیات های مستقیم ، یک نفر از اعضای گروه حسابرسی منتخب مکلف است به عنوان نماینده گروه مزبور در جلسه رسیدگی مجدد به اعتراض مودیان موضوع ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم و یا در موقع طرح پرونده های اشاره شده در هیات های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (۲۴۴) قانون مالیات های مستقیم شرکت نموده و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص دلایل کافی اقامه و توضیحات لازم را ارائه نماید .

۱۳- مرکز دادرسی مالیاتی موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا هیات های حل اختلاف مالیاتی به شکایات مودیان در خصوص برگ تشخیص / مطالبه های صادره برای پرونده های مالیاتی موضوع این دستورالعمل به قید فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و اقدام به صدور رای نمایند .

۱۴- اداره کل حسابرسی ویژه مکلف است مراحل حسابرسی پرونده های مزبور را پیگیری و بر آن نظارت و هر دو هفته یکبار گزارش اقدامات انجام شده را در جلسه ستاد درآمد های مالیاتی ارائه نماید .

۱۵- نظارت و پیگیری مراحل دادرسی مالیاتی به عهده مرکز دادرسی مالیاتی می باشد .


برچسب ها : مهریار یزد نقاشی کارگردانی گرافیک بازیگری مجری گری گویندگی تله فیلم  #بازیگری در یزد #عکاسی در یزد#   انیمیشن # فیلمنامه نویسی 

فن بیان # متقاعدسازی# اصول و فنون مذاکره # 

مهریار

عضویت در خبرنامهعلاقه مند به داشتن اطلاعات کدام رشته هستید؟

اخبار موسسه دپارتمان زبان دپارتمان حقوق و وکالت دپارتمان هنر و رسانه