شرايط شركت در آزمون و اخذ پروانه كارآموزي وكالتالف – تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

ب – دارا بودن دانشنامه ليسانس يا بالاتر حقوق (از دانشكده هاي حقوق داخليا خارج كشور كه مورد تاييد وزارت علوم,تحقيقات و فن آوري باشد) يادانشنامه ليسانس فقه و مباني حقوق اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي ودانشگاهي با تاييد مرجع صالح.

تبصره : كساني كه فاقد مدرك كارشناسي حقوق, فقه و مباني حقوق اسلامي يامعادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهي با تاييد مرجع صالح باشند و فقط دارايمدارك بالاتر آن هستند حق شركت در آزمون را ندارند بنابراين از ارسال مداركبالاتر به جز مدارك كارشناسي عنوان شده خودداري نمايند.

ج – سن داوطبان در زمان ثبت نام جهت شركت در آزمون نبايد در استان تهران بيش از ۴۰ سال و در ساير استانها بيش از ۵۰ سال باشد.

د – براي اشخاصي پروانه كارآموزي صادر مي شود كه داراي شرايط مندرج درقانون وكالت, لايحه قانوني استقلال كانون وكلا مصوب سال ۱۳۳۳, قانون كيفيتاخذ پروانه وكالت مصوب سال ۱۳۷۶ و ساير قوانين و مقررات باشند.

۲ -مواد امتحاني
زمون كتبي و به صورت تستي و از دروس: حقوق مدني با ضريب (۳),آيين دادرسيمدني با ضريب (۳), حقوق جزاي عمومي و اختصاصي با ضريب (۲), آيين دادرسيكيفري با ضريب(۲), حقوق تجارت با ضريب (۲)و مباني اصول استنباط حقوق اسلاميبا ضريب (۱) مي باشد.

۳-مدارك لازم جهت ثبت نام
الف – يك برگ فرم ثبت نام تكميل شده مندرج در اين آگهي با خودكار مشكي و با خط خوانا و الصاق يك قطعه عكس بر روي آن
ب – يك برگ فتوكپي از فرم تكميل شده ثبت نام.(بند الف فوق)
ج – يك برگ فتوكپي برابر اصل شده از كليه صفحات شناسنامه.
د- يك برگ فتوكپي برابر اصل شده دانشنامه ليسانس يا گواهي موقت فارغ التحصيلي.

تبصره: متقاضيان از ارسال گواهي تعداد واحدهاي گذرانده شده خودداري نمايندزيرا فقط گواهي فارغ التحصيلي يا دانشنامه مبناي صدور مجوز شركت در آزمونمي باشد بنابراين دانشجويان ترم آخر و كساني كه در گواهي صادره و ارائه شدهتوسط دانشگاه مربوطه در مورد آنها كلمه'' فارغ التحصيل'' قيد نگرديده باشدحق شركت در آزمون را نخواهند داشت.

هـ - يك برگ فتوكپي برابر اصل شده كارت پايان خدمت يا معافيت دائم(متقاضيانذكور مي بايست در زمان ثبت نام شركت در آزمون كارت معافيت دائم يا پايانخدمت خود را ارائه دهند در غير اين صورت براي آنان كارت ورود به جلسه صادرنخواهد شد).

و- دو قطعه عكس ۴*۳ جديد تمام رخ كه مشخصات كامل داوطلب پشت هر قطعه نوشته شده باشد.
ز- اصل و فتوكپي رسيد بانكي پرداخت مبلغ دويست هزار ريال(۲۰۰,۰۰۰ريال) معادل بيست هزار تومان به نام داوطلب به حساب جاري شماره ۲۰۸۰۰۰ اتحاديهسراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران نزد بانك تجارت شعبه سعدي شمالي(قابلپرداخت در كليه شعب بانك تجارت در سراسر كشور).

ح- اصل گواهي ايثارگري در خصوص ايثارگران: به موجب ماده ۳ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب سال ۱۳۷۶ ايثارگران عبارتند از:
۱- كساني كه شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ را داشته ( حداكثر تا تاريخ ۳۱/۶/۶۷) يا در اسارت دشمن بوده اند.
۲- جانبازان ۲۵ درصد به بالا.
۳- بستگان درجه اول شهداء و جانبازان بالاي ۵۰ درصد .

تبصره: بستگان درجه اول عبارتند از: پدر,مادر و اولاد


برچسب ها : مهریار یزد چتردانش یزد ، وکالت قضاوت مشاوران حقوقی ، حقوق مدنی ، آیین دارسی مدنی ، حقوق تجارت ، حقوق جزا مجازات اسلامی ، حقوق کیفری ، اصول فقه ، متون فقه ;وکالت 1401 منابع وکالت1401# کلاس نکته و تست وکالت # آزمون 10 مرحله ای چتردانش

مهریار

عضویت در خبرنامهعلاقه مند به داشتن اطلاعات کدام رشته هستید؟

اخبار موسسه دپارتمان زبان دپارتمان حقوق و وکالت دپارتمان هنر و رسانه