دروس و ضرایب آزمون قضاوت


منابع امتحانی آزمون قضاوت:

-داوطلبان دانشگاهی:

استعداد شغلی ضریب2

آیین دادرسی کیفری ضریب3

آیین دادرسی مدنی ضریب2

مدنی ضریب3

حقوق جزای عمومی ضریب3

حقوق جزا اختصاصی ضریب2

تجارت ضریب2

 

 

-داوطلبان حوزوی:

فقه: مکاسب بخش بیع (از ابتدای کتاب البیع تا پایان «خاتمه:فی آداب التجاره»)

اصول فقه: کفایة الاصول (از ابتدای کتاب تا پایان «المقصد الخامس، فی المطلق و المقید و المجمل و المبین»)

مهریار

عضویت در خبرنامهعلاقه مند به داشتن اطلاعات کدام رشته هستید؟

اخبار موسسه دپارتمان زبان دپارتمان حقوق و وکالت دپارتمان هنر و رسانه